İŞ GÜVENLİĞİNDE ''GÜÇLÜ '' ÇÖZÜMLER ...

Hakkımızda

14.12.2016 tarihinde Samsun da kurulmuş ve ÇSGB tarafından yetkilendirilmiş bir OSGB dir. Hizmet verebildiğimiz şehirler, SAMSUN, AMASYA, ÇORUM, SİNOP, ORDU ve TOKAT ' dır.

Tüm iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yönetmenliklerinde istenen belge ve evraklar tarafımızdan yapılır ve periyodik olarak ilgili firmaya raporlanır.

 İşletmelerde iş güvenliği noktasındaki eksiklikler, yanlış uygulamalar, profesyonel ekibimiz tarafından, işletmenin imkan ve kabiliyetleri de göz önünde bulundurularak, yetkililer ile koordineli bir şekilde çalışılarak ivedilikle düzeltilmesi sağlanır. 

HİZMETLERİMİZ

İş güvenliği uzmanları, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirmekle yükümlüdür: a) Rehberlik b) Risk analizi c) Çalışma ortamı gözetimi; ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; d) İlgili birimlerle işbirliği
İşyeri hekimleri, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri kapsamında aşağıdaki görevleri yapmakla yükümlüdür: a) Rehberlik; b) Risk değerlendirmesi; ç) Eğitim, bilgilendirme ve kayıt; d) İlgili birimlerle işbirliği;
Diğer sağlık personelinin görevleri aşağıda belirtilmiştir: a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin planlanması, değerlendirilmesi, izlenmesi ve yönlendirilmesinde işyeri hekimi ile birlikte çalışmak, veri toplamak ve gerekli kayıtları tutmak. b) Çalışanların sağlık ve çalışma öykülerini işe giriş/periyodik muayene formuna yazmak ve işyeri hekimi tarafından yapılan muayene sırasında hekime yardımcı olmak. c) Özel politika gerektiren grupların takip edilmesi ve gerekli sağlık muayenelerinin yaptırılması
risk analizi acil durum planı iş güvenliği eğitimleri işe giriş sağlık raporları işyeri denetimleri periyodik muayene ve ortam ölçümleri takibi

gucluosgb.com

Cedit mahallesi Uygur Türkleri sok. No:11/1 İlkadım

HARİTADA AÇ

KVKK AYDINLATMA METNİ

GÜÇLÜ OSGB AYDINLATMA METNİ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Düzenlenen Aydınlatma Metni Güçlü İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni v

KVKK AYDINLATMA METNİ
GÜÇLÜ OSGB AYDINLATMA METNİ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Düzenlenen Aydınlatma
Metni
Güçlü İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak
işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni
veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak elde edilen Kişisel verilerin işlenme ve
toplanma amaçları, Kanun’a uygun olarak korunması, saklanması,
kullanılması, aktarılması, silinmesi ve anonimleştirilmesi hususlarının
hukuki sınırlarını çizmek suretiyle işbu hususlara ilişkin kişisel veri
sahiplerini bilgilendirmek ve bu yolla aydınlatma yükümlülüğümüzü
yerine getirmek amaçlarıyla kaleme alınmıştır. Buna istinaden Şirketin
kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğine, işlenen verilerin kimlere hangi
amaçlarla aktarılabileceğine, kişisel veri toplama yöntemimiz ve hukuki
sebebi ile veri sahibinin haklarına aşağıda detaylıca yer verilecektir.
Şirket olarak işbu Aydınlatma Metni aracılığıyla kişisel verilerin korunması
ve işlenmesine yönelik her türlü hukuki zemini ve süreci oluşturarak ve
ilişkili olduğumuz tüm kişiler nezdinde bu hususta farkındalık yaratarak
Kanun’a uyum sağlamayı amaçlamaktayız.
1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI
Şirket tarafından kişisel verilere ilişkin gerçekleştirilecek her türlü işlemin
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte ilgili sair
mevzuat uyarınca hukuka ve usule uygun bir biçimde yürütülmesi
amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda kişisel verileri herhangi bir şekilde elde edilecek,
kaydedilecek, depolanacak, işlenecek, saklanacak, kullanılacak, aktarılacak
ya da devralınacak gerçek müşteriler, potansiyel müşteriler, Şirket
hissedarları, Şirket yetkilileri, Şirket çalışanları, çalışan adayları, işbirliği
içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri,
ziyaretçiler ve ilgili diğer tüm üçüncü kişiler bakımından işbu Aydınlatma
metni düzenlenmiş bulunmaktadır.
Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, iş veya hizmet
sözleşmesinden doğan hükümlerin yerine getirilmesi, “6331 sayılı İş sağlığı
ve Güvenliği Kanunu” ve ilgili yönetmeliklerden doğan hükümler, müşteri
bilgilendirmeleri, eğitim hizmetleri, elektronik iletişim süreçleri, tedarikçi
iş akışı ve istihdam süreçleri gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili
hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer
faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine
uymak, Şirket ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari

güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının
yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.
 
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
2.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler
Şirketimizin, Kanun’a uygun olarak toplamış olduğu kişisel verilerin
korunması ve işlenmesi konusunda Kanun ve ilgili sair mevzuatta
belirlenen genel ilkeler ile öngörülen usul ve esaslar dahilinde hareket
eder. Şirket, işbu verilerin korunması ve işlenmesi sırasında Kanun’un 4.
Maddesine uygun olarak aşağıdaki ilkelere uygun davranacağını beyan ve
taahhüt etmektedir:
 Şirket, her türlü kişisel veri işleme sürecinde hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun davranacak ve orantılılık ilkesinin gereklerini
gözetecektir.
 Şirket, veri sorumlusu sıfatıyla işlediği her türlü kişisel verinin doğru ve
güncel olmasını sağlayacak, bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri
alacaktır.
 Şirket, veri sorumlusu olarak veri işleme faaliyetlerini ancak belirli, açık ve
meşru amaçlarla sınırlı tutacaktır.
 Şirket, veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verileri ancak işlendiği
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işleyebilecektir. Bu kapsamda
kişisel veriler, ancak belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için
elverişli olduğu takdirde işlenebilecek ve bu amaçlar sonradan ortaya
çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanması için genişletilemeyecektir.
 Şirket, veri sorumlusu olarak işlediği her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuatta
öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan süre ile sınırlı olmak
kaydıyla muhafaza edebilecektir. Buna ilişkin olarak Şirket, Türk Ceza
Kanunu’nun 138inci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4üncü ve 7inci
maddelerine uygun şekilde hareket edecektir.
2.2  Kişisel Verilerin İşlenebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar
Şirket tarafından, Kanun’un 1. Ve 2. Maddelerine uygun olarak toplanan
kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası doğrultusunda ve Aydınlatma
Metninin  2.1 maddesinde açıklanan ilkelere uygun olarak kısmen veya
tamamen otomatik olan yada olmayan herhangi bir yolla işlenebilecektir.
İşbu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hallerden bir veya
birkaçının varlığı halinde açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği,
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içeren veriler ise KVK Kanunu
kapsamında “özel nitelikli kişisel veri” teşkil etmekte olup özel nitelikteki
kişisel verilerin işlenmesi ile üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasına
ilişkin konularda yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra kanunun

aradığı özel gereklilikler söz konusudur. Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesi durumlarında da Kanun’da düzenlenen özel hükümlere uygun
davranacağını beyan ve taahhüt etmektedir.
3. KİŞİSEL VERİ VE VERİ SAHİPLERİNİN TANIMLANMASI
KVK Kanunu madde 10 uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüz
bulunmakta olup, işbu yükümlülüğümüze istinaden Şirketlerimiz
tarafından hangi kişisel verilerin işleneceği ile hangi amaçlarla işlendiği
hakkında veri sahiplerini bilgilendirmekte ve işbu metin ile
aydınlatmaktayız.
Şirketlerimiz tarafından işlenen kişisel veriler ile işbu verilerin hedef
kitleleri aşağıdaki tabloda kategorize edilmiştir.
3.1 Kişisel Verilerin Tanımlanması
Aşağıdaki tabloda kategorize edilen kişisel veriler, KVK Kanunu’na uygun
olarak işbu Aydınlatma Metninin  2.2 maddesinde açıklanmış kişisel veri
işleme şartlarından bir veya birkaçının varlığı halinde ve işbu Aydınlatma
Metni’nin 2.1 maddesinde açıklanan ilkelere uygun olarak her türlü işleme
sürecine dahil edilebilecektir.
 
 
İşlenen Kişisel Veriler Açıklama
Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin
kimliğine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere örnek
olarak; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, nüfus
cüzdan bilgileri, bu bilgileri içeren ehliyet,
pasaport, evlilik cüzdanı gibi belgeler, vukuatlı
nüfus kayıt bilgisi, ikametgah bilgisi, özgeçmiş
bilgisi, imza bilgisi, vergi numarası, SGK
numarası, taşıt plakası bilgisi verilebilir.
İletişim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin
iletişim bilgilerine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere
örnek olarak; telefon numarası, e-posta bilgisi,
adres bilgisi, faks numarası, IP adresi verilebilir.
Lokasyon Bilgisi Şirket tarafından yürütülen operasyonlar
çerçevesinde çalışanların Şirkete ait araçları
kullanırken bulundukları konumu tespit eden
ve kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye
ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere örnek olarak; GPS
lokasyonu, seyahat verileri vb. verilebilir.
Aile Bireyleri ve Veri sahiplerinin menfaatlerini korumak

Yakınlara İlişkin
Bilgiler

amacıyla edinilmiş aile bireyleri, yakınları ve acil
durumlarda ulaşılabilecek diğer kişilere ilişkin
bilgilerdir. Bu bilgilere örnek olarak; eş-anne-
baba-çocuk gibi kişilere ait ad-soyad, telefon
numarası vb. verilebilir.

Fiziksel Mekan
Güvenlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin
Şirketlerimize ait fiziksel alanlara giriş çıkış ve
bu alanlarda kalışlarına ilişkin her türlü bilgidir.
Bu bilgilere örnek olarak; işe giriş çıkış log
kayıtları, ziyaretçi kayıtları, kamera kayıtları,
parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında
alınan kayıtlar verilebilir.

Kurumsal Bilgi Şirketlerimizin kurumsal yapısı bünyesinde elde
edilmiş ve muhafaza edilmiş olan kimliği belirli
veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgidir. Bu bilgilere örnek olarak; imza sirküleri
bilgisi, firma yönetici ve çalışan bilgileri, unvan
bilgisi, pozisyon bilgisi, vb. verilebilir.

Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin
Şirketlerimiz ile arasındaki hukuki ilişkinin
niteliğine göre edinilmiş ve bu ilişkiyi finanse
etmeye yarayan veya bu ilişkinin finansal
sonucunu gösteren her türlü bilgidir. Bu
bilgilere örnek olarak; banka adı, banka hesap
numarası, vergi kimlik numarası, IBAN
numarası, kredi kartı bilgisi, malvarlığı verisi,
gelir bilgisi, Findeks Raporu vb. verilebilir.
Görsel/İşitsel Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye

ilişkin fiziksel mekan güvenlik bilgisi
kapsamında edinilmiş kayıtlar hariç her türlü
fotoğraf ve kamera kayıtla...

Devamını Oku
KVKK AYDINLATMA METNİ
GÜÇLÜ OSGB AYDINLATMA METNİ
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Düzenlenen Aydınlatma
Metni
Güçlü İş Sağlığı ve Güvenliği Danışmanlık Hiz. Tic. Ltd. Şti. (“Şirket”) olarak
işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine ilişkin Aydınlatma Metni
veri sorumlusu sıfatıyla 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak elde edilen Kişisel verilerin işlenme ve
toplanma amaçları, Kanun’a uygun olarak korunması, saklanması,
kullanılması, aktarılması, silinmesi ve anonimleştirilmesi hususlarının
hukuki sınırlarını çizmek suretiyle işbu hususlara ilişkin kişisel veri
sahiplerini bilgilendirmek ve bu yolla aydınlatma yükümlülüğümüzü
yerine getirmek amaçlarıyla kaleme alınmıştır. Buna istinaden Şirketin
kişisel verileri hangi amaçlarla işlediğine, işlenen verilerin kimlere hangi
amaçlarla aktarılabileceğine, kişisel veri toplama yöntemimiz ve hukuki
sebebi ile veri sahibinin haklarına aşağıda detaylıca yer verilecektir.
Şirket olarak işbu Aydınlatma Metni aracılığıyla kişisel verilerin korunması
ve işlenmesine yönelik her türlü hukuki zemini ve süreci oluşturarak ve
ilişkili olduğumuz tüm kişiler nezdinde bu hususta farkındalık yaratarak
Kanun’a uyum sağlamayı amaçlamaktayız.
1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAMI
Şirket tarafından kişisel verilere ilişkin gerçekleştirilecek her türlü işlemin
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile birlikte ilgili sair
mevzuat uyarınca hukuka ve usule uygun bir biçimde yürütülmesi
amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda kişisel verileri herhangi bir şekilde elde edilecek,
kaydedilecek, depolanacak, işlenecek, saklanacak, kullanılacak, aktarılacak
ya da devralınacak gerçek müşteriler, potansiyel müşteriler, Şirket
hissedarları, Şirket yetkilileri, Şirket çalışanları, çalışan adayları, işbirliği
içinde olduğumuz kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkilileri,
ziyaretçiler ve ilgili diğer tüm üçüncü kişiler bakımından işbu Aydınlatma
metni düzenlenmiş bulunmaktadır.
Şirketimiz ile paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz, iş veya hizmet
sözleşmesinden doğan hükümlerin yerine getirilmesi, “6331 sayılı İş sağlığı
ve Güvenliği Kanunu” ve ilgili yönetmeliklerden doğan hükümler, müşteri
bilgilendirmeleri, eğitim hizmetleri, elektronik iletişim süreçleri, tedarikçi
iş akışı ve istihdam süreçleri gibi Şirketimizin faaliyet konuları ile ilgili
hizmetleri sunabilmek ve bu hizmetlerin kalitesini artırabilmek ve diğer
faaliyetlerini yerine getirebilmek ve bilgilendirme yükümlülüklerine
uymak, Şirket ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari

güvenliğinin sağlanması, Şirket’in insan kaynakları politikalarının
yürütülmesinin temini, ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve
uygulanması amaçlarıyla KVKK’nın 5 ve 6’ncı maddelerinde belirtilen
kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.
 
2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN HUSUSLAR
2.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Genel İlkeler
Şirketimizin, Kanun’a uygun olarak toplamış olduğu kişisel verilerin
korunması ve işlenmesi konusunda Kanun ve ilgili sair mevzuatta
belirlenen genel ilkeler ile öngörülen usul ve esaslar dahilinde hareket
eder. Şirket, işbu verilerin korunması ve işlenmesi sırasında Kanun’un 4.
Maddesine uygun olarak aşağıdaki ilkelere uygun davranacağını beyan ve
taahhüt etmektedir:
 Şirket, her türlü kişisel veri işleme sürecinde hukuka ve dürüstlük
kurallarına uygun davranacak ve orantılılık ilkesinin gereklerini
gözetecektir.
 Şirket, veri sorumlusu sıfatıyla işlediği her türlü kişisel verinin doğru ve
güncel olmasını sağlayacak, bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri
alacaktır.
 Şirket, veri sorumlusu olarak veri işleme faaliyetlerini ancak belirli, açık ve
meşru amaçlarla sınırlı tutacaktır.
 Şirket, veri sorumlusu olarak elde ettiği kişisel verileri ancak işlendiği
amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işleyebilecektir. Bu kapsamda
kişisel veriler, ancak belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesi için
elverişli olduğu takdirde işlenebilecek ve bu amaçlar sonradan ortaya
çıkması muhtemel ihtiyaçların karşılanması için genişletilemeyecektir.
 Şirket, veri sorumlusu olarak işlediği her türlü kişisel veriyi ilgili mevzuatta
öngörülen veya işlendiği amaç için gerekli olan süre ile sınırlı olmak
kaydıyla muhafaza edebilecektir. Buna ilişkin olarak Şirket, Türk Ceza
Kanunu’nun 138inci maddesine ve KVK Kanunu’nun 4üncü ve 7inci
maddelerine uygun şekilde hareket edecektir.
2.2  Kişisel Verilerin İşlenebilmesi İçin Gerekli Olan Şartlar
Şirket tarafından, Kanun’un 1. Ve 2. Maddelerine uygun olarak toplanan
kişisel veriler, veri sahibinin açık rızası doğrultusunda ve Aydınlatma
Metninin  2.1 maddesinde açıklanan ilkelere uygun olarak kısmen veya
tamamen otomatik olan yada olmayan herhangi bir yolla işlenebilecektir.
İşbu kişisel veriler, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hallerden bir veya
birkaçının varlığı halinde açık rıza aranmaksızın işlenebilir.
Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi
veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyeliği,
sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili
verileri ile biyometrik ve genetik verilerini içeren veriler ise KVK Kanunu
kapsamında “özel nitelikli kişisel veri” teşkil etmekte olup özel nitelikteki
kişisel verilerin işlenmesi ile üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılmasına
ilişkin konularda yukarıda belirtilen yükümlülüklerin yanı sıra kanunun

aradığı özel gereklilikler söz konusudur. Şirket, özel nitelikli kişisel verilerin
işlenmesi durumlarında da Kanun’da düzenlenen özel hükümlere uygun
davranacağını beyan ve taahhüt etmektedir.
3. KİŞİSEL VERİ VE VERİ SAHİPLERİNİN TANIMLANMASI
KVK Kanunu madde 10 uyarınca aydınlatma yükümlülüğümüz
bulunmakta olup, işbu yükümlülüğümüze istinaden Şirketlerimiz
tarafından hangi kişisel verilerin işleneceği ile hangi amaçlarla işlendiği
hakkında veri sahiplerini bilgilendirmekte ve işbu metin ile
aydınlatmaktayız.
Şirketlerimiz tarafından işlenen kişisel veriler ile işbu verilerin hedef
kitleleri aşağıdaki tabloda kategorize edilmiştir.
3.1 Kişisel Verilerin Tanımlanması
Aşağıdaki tabloda kategorize edilen kişisel veriler, KVK Kanunu’na uygun
olarak işbu Aydınlatma Metninin  2.2 maddesinde açıklanmış kişisel veri
işleme şartlarından bir veya birkaçının varlığı halinde ve işbu Aydınlatma
Metni’nin 2.1 maddesinde açıklanan ilkelere uygun olarak her türlü işleme
sürecine dahil edilebilecektir.
 
 
İşlenen Kişisel Veriler Açıklama
Kimlik Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin
kimliğine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere örnek
olarak; ad-soyad, T.C. kimlik numarası, nüfus
cüzdan bilgileri, bu bilgileri içeren ehliyet,
pasaport, evlilik cüzdanı gibi belgeler, vukuatlı
nüfus kayıt bilgisi, ikametgah bilgisi, özgeçmiş
bilgisi, imza bilgisi, vergi numarası, SGK
numarası, taşıt plakası bilgisi verilebilir.
İletişim Bilgisi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin
iletişim bilgilerine ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere
örnek olarak; telefon numarası, e-posta bilgisi,
adres bilgisi, faks numarası, IP adresi verilebilir.
Lokasyon Bilgisi Şirket tarafından yürütülen operasyonlar
çerçevesinde çalışanların Şirkete ait araçları
kullanırken bulundukları konumu tespit eden
ve kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye
ilişkin bilgilerdir. Bu bilgilere örnek olarak; GPS
lokasyonu, seyahat verileri vb. verilebilir.
Aile Bireyleri ve Veri sahiplerinin menfaatlerini korumak

Yakınlara İlişkin
Bilgiler

amacıyla edinilmiş aile bireyleri, yakınları ve acil
durumlarda ulaşılabilecek diğer kişilere ilişkin
bilgilerdir. Bu bilgilere örnek olarak; eş-anne-
baba-çocuk gibi kişilere ait ad-soyad, telefon
numarası vb. verilebilir.

Fiziksel Mekan
Güvenlik Bilgisi

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin
Şirketlerimize ait fiziksel alanlara giriş çıkış ve
bu alanlarda kalışlarına ilişkin her türlü bilgidir.
Bu bilgilere örnek olarak; işe giriş çıkış log
kayıtları, ziyaretçi kayıtları, kamera kayıtları,
parmak izi kayıtları ve güvenlik noktasında
alınan kayıtlar verilebilir.

Kurumsal Bilgi Şirketlerimizin kurumsal yapısı bünyesinde elde
edilmiş ve muhafaza edilmiş olan kimliği belirli
veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü
bilgidir. Bu bilgilere örnek olarak; imza sirküleri
bilgisi, firma yönetici ve çalışan bilgileri, unvan
bilgisi, pozisyon bilgisi, vb. verilebilir.

Finansal Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişinin
Şirketlerimiz ile arasındaki hukuki ilişkinin
niteliğine göre edinilmiş ve bu ilişkiyi finanse
etmeye yarayan veya bu ilişkinin finansal
sonucunu gösteren her türlü bilgidir. Bu
bilgilere örnek olarak; banka adı, banka hesap
numarası, vergi kimlik numarası, IBAN
numarası, kredi kartı bilgisi, malvarlığı verisi,
gelir bilgisi, Findeks Raporu vb. verilebilir.
Görsel/İşitsel Bilgi Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye

ilişkin fiziksel mekan güvenlik bilgisi
kapsamında edinilmiş kayıtlar hariç her türlü
fotoğraf ve kamera kayıtla...

Devamını Oku